Regulamin

przewozu osób I bagażu w komunikacji regularnej (zwany dalej regulaminem)

Biuro Transportowe JUMBO Katarzyna Kur, ul. Zachodnia 16, 23-204 Kraśnik 


Zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 600 ze zm.) przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13 ze zm.), mogą wydawać regulaminy określające warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.

 • 1 Przepisy ogólne
 1. Przewóz osób i ich bagażu wykonywany jest przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Transportowe JUMBO Katarzyna Kur odpłatnie, na podstawie zawartej umowy przewozu, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego pojazdów.
 2. Umowę przewozu, o której mowa w ust. 1, zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży wydanego z kasy fiskalnej.
 • 2 Obowiązki przewoźnika
 1. Przewoźnik podaje do publicznej wiadomości zakres swojego działania, a w szczególności adresy punktów odprawy, rozkłady jazdy i sposób zawierania umowy przewozu i dokonuje okresowego aktualizowania i publikowania informacji o wykonywanej komunikacji. Powyższe informacje, wraz ze stosowanym cennikiem oraz taryfami, znajdują się na stronie internetowej btjumbo.pl
 2. Przewoźnik zapewnia podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
 3. Jeżeli przed rozpoczęciem przewozu lub w czasie jego wykonywania zaistnieją okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie zgodnie z treścią umowy, przewoźnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym podróżnych oraz zapewnić im bez dodatkowej opłaty przewóz do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy).
 4. Przewoźnik jest zwolniony od obowiązku przewozu, jeżeli: zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom, klient nie zastosował się do przepisów przewozowych, ze względu na przedmiot przewozu nie ma możliwości jego wykonania przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych.
 • 3 Obowiązki podróżnego
 1. Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz podporządkowania się poleceniom kierowcy pojazdu i upoważnionych organów kontroli.
 2. Podróżny jest obowiązany posiadać ważny bilet na przejazd przez cały czas trwania podróży i okazywać go na żądanie kierowcy, przewoźnika lub osoby upoważnionej przez przewoźnika do kontroli biletu.
 3. W razie utraty biletu podróżny, celem kontynuowania podróży, obowiązany jest do zapłaty należności wynikającej z zawartej umowy przewozu.
 4. Wtórników biletów utraconych nie wydaje się.
 • 4 Prawa podróżnego
 1. Podróżny, który nabył bilet uprawniony jest do przejazdu określonym kursem autobusowym w zakresie wynikającym z nabytego biletu, ale nie ma prawa do przerwy w podróży.
 2. Podróżny jest uprawniony do przewozu bezpłatnie jednego dziecka w wieku do lat 4, jeśli nie żąda dla niego osobnego miejsca do siedzenia.
 3. Podróżny może zabrać ze sobą do wnętrza autobusu bezpłatnie rzeczy i bagaż, których wymiary, waga i ilość pozwalają zaliczyć je jako bagaż podręczny, a w ocenie kierowcy nie przekracza to możliwości technicznych przewozu tych rzeczy danym autobusem.
 4. Podróżny może zająć w autobusie tylko jedno miejsce dla siebie oraz po jednym miejscu dla każdej jadącej z nim osoby, której wykupił bilet na przejazd danym autobusem.
 5. Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim ma prawo zabrać do autobusu wózek inwalidzki bez dodatkowych opłat.
 • 5 Przewóz bagażu
 1. Za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeśli szkoda powstała z jego winy. (Art. 63, ust 1. ustawy Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 600 ze zm.)
 2. Autobusy firmy JUMBO nie posiadają osobnego miejsca do przewozu bagażu, gdzie podróżny nie miałby możliwości sprawowania nad nimi stałego nadzoru.
 3. Podróżny obowiązany jest sprawować stały nadzór nad przewożonymi rzeczami i bagażem
 • 6 Zasady korzystania z systemu rezerwacji internetowej
 1. Pasażerowie mają możliwość korzystania z systemu rezerwacji po zapoznaniu się z Regulaminem i klauzulą informacyjną oraz zaakceptowaniu warunków w nich określonych.
 2. Biletem stanowiącym dowód zawarcia umowy przewozu pomiędzy przewoźnikiem a podróżnym jest plik wygenerowany przez system zawierający następujące dane: dane przewoźnika, imię i nazwisko podróżnego, data i godzina wyjazdu, cena, liczba i rodzaj zakupionych biletów oraz specjalny numer unikatowy.
 3. Bilet jest ważny na określony w nim dzień i kurs.
 4. Do przejazdu uprawniona jest osoba posiadająca ważny bilet, o którym mowa w ust. 2 i 3, a kierowca ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości (art. 33a ust. 7 pkt 1) pozwalającego na weryfikację danych okaziciela biletu z danymi zapisanymi w bazie danych przewoźnika pod numerem unikatowym, o którym mowa w ust. 2.
 5. W przypadku zakupu biletu ulgowego, gdy pasażer nie potrafi udokumentować prawa do podróży na podstawie takiego biletu, przejazd będzie możliwy po dopłaceniu kierowcy różnicy między biletem normalnym a ulgowym, przed rozpoczęciem podróży.
 • 7 Przepisy porządkowe
 1. W autobusie i jego bezpośrednim otoczeniu zabrania się palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 2. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy.
 3. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego.
 4. Osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przewóz mogą być usunięte ze środka transportowego, chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego.
 5. Za osoby, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, Regulaminu uważa się w szczególności:
  osoby nietrzeźwe,
  budzące odrazę swoim wyglądem lub ubiorem,
  mogące zabrudzić inne osoby lub autobus,
 6. przypadku stwierdzenia podczas przewozu zachowań określonych w ust. 3 5 obsługa pojazdu ma prawo usunąć takie osoby z autobusu korzystając w razie potrzeby z pomocy funkcjonariuszy Policji lub innych organów porządkowych.
 7. Zabrania się przewozu w autobusie:
  zwierząt,
  rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić szkodę osom lub mieniu,
  rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona może dokonywać kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu.
 9. W przypadku stwierdzenia przejazdu bez ważnego biletu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą opłatę należność za przewóz i opłatę dodatkową w wysokości 200 zł.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu będą miały zastosowanie odpowiednie Przepisy Prawa Cywilnego i Ustawy Prawo Przewozowe.

Infolinia

Telefon: +48 605 091 977

Poniedziałek - Piątek:

09:00 – 15:00

Copyright © Jumbo | Projekt i wykonanie WGB-Group
043540
Polish English German Ukrainian